ระบบแจ้งความประสงค์บริจาคเงิน “1 การให้ ได้ 2 เท่า”

บาท
*หมายเหตุ หากมีดอกผลที่เกิดจากเงินบริจาคนี้ ให้หน่วยงานนำไปใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์​เด็กและเยาวชนฯ